Disclaimer

Website-informatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Animos. Bij het samenstellen van deze website is grote zorgvuldigheid betracht, de informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd en Animos doet haar uiterste best deze up-to-date te houden. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de geboden informatie verouderd of niet (meer) correct is; voor eventuele onjuistheden kan geen verantwoordelijkheid worden genomen. Er zijn dan ook geen rechten te ontlenen aan de informatie. Animos wijst elke verplichting tot het updaten van de informatie van de hand. Als je extra zekerheid wilt over het bedrijf, de diensten of de prijzen, neem dan contact met Animos op.

Animos noch Susan Knauf noch enige andere derde die betrokken is bij het maken van deze website is aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortkomen uit de toegang tot, het gebruik van of het uitgaan van (informatie uit of de inhoud van) deze website, inclusief mogelijke virussen die uw computer kunnen infecteren.

Animos of Susan Knauf stelt zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toepassing, verwerking, (eventuele) gevolgen van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van de website, het gebruik van het gebode materiaal, informatie, produkten en/of de diensten van Animos. Dit geldt eveneens voor de activiteiten van de websites waarnaar op deze site wordt verwezen. Animos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina´s op andere websites, van waaruit of waarnaar vanuit deze Animos website wordt verwezen.
Animos behoudt zich het recht voor op elk moment deze voorwaarden te actualiseren via deze pagina. Aan deze revisies ben je gebonden. Daarom word je geadviseerd periodiek de voorwaarden op deze pagina opnieuw te bezien.

Copyright

Het copyright en het auteursrecht op al het materiaal van deze site, www.animos.nl, berusten bij Animos en Susan Knauf, met uitzondering van het artikel ´Wat denkt je dier´ (copyright ParaVisie)

De geboden informatie op deze website mag alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt worden. Overname of vermenigvuldiging van informatie, radiomateriaal en/of beelden uit deze site t.b.v. informatiedoeleinden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming en met vermelding van bron.

Op elke kopie of gedeelte daarvan moet worden vermeld dat de kopie afkomstig is van Animos en de Animos website. Onder geen enkele voorwaarde mag informatie worden verspreid met commerciële of politieke doeleinden. Het is niet toegestaan zonder toestemming onderdelen van deze site te gebruiken. (Gedeelten van) deze website mag (mogen) niet worden veranderd op welke wijze dan ook.

Privacyreglement

Het privacyreglement van Animos is van toepassing op:

alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen die een klant zijn van Animos, alsmede de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen.

handmatig verwerkte persoonsgegevens van personen die een een klant zijn van Animos en die zijn opgenomen in een bestand of bestemd zijn daarin te worden opgenomen.

Dit reglement heeft tot doel:

de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens.

te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Download het volledige privacyregelement hier.